1. เมื่อมีการทำงานเกี่ยวกับแหล่งจ่ายของลิฟต์ให้ตรวจว่าการทำงานการหมุนของมอเตอร์ถูกต้องเป็นปกติ

2. แหล่งจ่ายไฟฟ้าของลิฟต์ไม่ควรต่ออุปกรณ์อื่นๆ มาพ่วงด้วย เช่น เครื่องเชื่อม

3. ใช้ฟิวส์ให้ถูกต้องกับขนาดกำลังทางไฟฟ้าของลิฟต์บนแผงสวิทซ์ (สะพานไฟ) เมื่อจะเปลี่ยนใหม่
ต้องเปลี่ยนทั้งหมด

4. แหล่งจ่ายกำลังไฟของลิฟต์มีค่าเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

ความต่างศักย์ 10 % ของโวลท์พิกัด ความถี่ 5 % ของเฮริท์พิกัด

เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียริ่ง รับซ่อมลิฟต์ ดูแลลิฟต์และบันไดเลื่อน
โทรสายด่วน (02) 7322795 ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัท ลิฟต์ บริการติดตั้งลิฟต์ ซ่อมแซมลิฟต์ ปรับปรุงลิฟต์ บำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน จำหน่ายลิฟต์ ติดตั้งลิฟต์
ให้บริการหลังการขายลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ ยี่ห้อ Lift
– ลิฟต์โดยสาร PASSENGER LIFT (MR)
– ลิฟต์บริการ SERVICE LIFT (MR)
– ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่องด้านบน MACHINE ROOM LESS LIFT (MRL)
– ลิฟต์เตียงคนไข้และคนพิการ HOSPITAL LIFT (BED LIFT)
– ลิฟต์บ้านพักอาศัย HOME LIFT
– ลิฟต์พนักงานดับเพลิง FIRE MAN LIFT
– ลิฟต์บรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ FREIGHT LIFT (GOOD LIFT)
– ลิฟต์บรรทุกรถยนต์ AUTOMOBILE LIFT
– ลิฟต์แก้ว OBSERVATION LIFT
– ลิฟต์กระจกใสนิรภัย GLASS LIFT
– ลิฟต์ส่งเอกสาร-ลิฟต์ส่งอาหาร-ลิฟต์ส่งยา DUMBWAITER LIFT
– บันไดเลื่อน ESCALATOR
– ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ MOVING WALKS
– ผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงพัฒนาระบบลิฟต์ MODERNIZATION LIFT
– ศูนย์รวมอะไหล่ลิฟต์ อะไหล่บันไดเลื่อน
– ตรวจสอบการใช้งานและความปลอดภัยลิฟต์ LIFT INSPECTOR / ELEVATOR INSPECTOR
-บำรุง รักษา และซ่อมแซมลิฟต์ทุกยี่ห้อ (Service Maintenance)
– ปรับปรุง พัฒนาระบบลิฟต์ทุกยี่ห้อ (Modernization)
– รับตรวจสอบความปลอดภัย การใช้งานลิฟต์ทุกยี่ห้อ (Lift Inspection)
– รับติดตั้งชุดระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับลิฟต์ทุกยี่ห้อ (Automatic Rescue Device) UPS, ALP, ELD
– รับติดตั้งระบบอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงมาก หรือต่ำกว่าปกติชั่วขณะ
(แหล่งที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้ามาก) (Automatic Voltage Stabilizer)
– มีศูนย์บริการพร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

พร้อมปรับปรุง พัฒนา ระบบอุปกรณ์ลิฟต์ รวมถึง นำเข้า จำหน่าย
อะไหล่และอุปกรณ์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ
ทุกยี่ห้อ