1. การทำงานของลิฟต์

 • ลิฟต์จอดชั้นที่มีคนกดเรียก
 • มีสัญญาณเตือนเมื่อน้ำหนักบรรทุกเกิน

2. การพักการใช้งานลิฟต์

 • เมื่อพักการใช้งานลิฟต์ จะทำโดยเจ้าหน้าที่เฉพาะที่ได้รับกุญแจลิฟต์จากบริษัทเท่านั้นกระทำ
  ได้โดยการปิด SWITCH ตามคำแนะนำการใช้ลิฟต์

3. ก่อนลิฟต์เกิดปัญหา/ขัดข้อง

 • โปรแกรมการเข้าบริการช่วยยืดอายุการใช้งานลิฟต์ถึงแม้ว่าทุกวันจะทำภายใต้ คำแนะนำของ
  ผู้เชี่ยวชาญดูแลลิฟต์ แต่ผู้ตรวจตราลิฟต์ จะต้องเดินตรวจสภาพรอบๆ ลิฟต์ให้บ่อยๆ เพื่อการบำรุง
  รักษาลิฟต์

4.การตรวจเช็คการทำงานของลิฟต์

 • ก่อนเปิดใช้งาน

4.1 ปุ่มกดทำงานถูกต้อง

4.2 แผงควบคุมจะต้องล็อคตลอดเวลา

4.3 ช่อง SILL ของประตูนอกประตูในของลิฟต์จะต้องสะอาด

4.4 เช็คการทำงานของ SAFETY SHOE หรือม่านบังแสง

4.5 เช็คการทำงานของโทรศัพท์

4.6 การทำงานของลิฟต์วิ่งเรียบ, ไม่มีเสียง, ไม่สั่น

5. การตรวจเช็คห้องเครื่องลิฟต์

 • ประตูห้องเครื่องลิฟต์ต้องมีกุญแจล็อค
 • อย่าวางสินค้าในห้องเครื่องลิฟต์หรือทางเข้าห้องเครื่องลิฟต์
 • ตรวจความเรียบร้อยของประตู, หน้าต่าง , พื้น , เพดาน , ผนัง ว่าไม่มีน้ำซึมเข้าได้
 • อุปกรณ์ถังดับเพลิง ติดตั้งไว้มองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • อุณหภูมิในห้องเครื่องลิฟต์จะต้องน้อยกว่า 40 องศา
 • (ถ้ามีแอร์ในห้องเครื่องลิฟต์ต้องตรวจการทำงานว่าถูกต้อง)

6. กุญแจประตูชานพัก

 • กุญแจลิฟต์จะเก็บรักษาไว้กับเจ้าหน้าที่เฉพาะจะไม่ให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ควรเก็บรักษากุญแจ
  ประตูชานพัก ให้ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่
 • ระวังขณะเปิดประตูชานพักต้องเปิดประมาณ 10 เซนติเมตร แล้วดูว่ามีตู้ลิฟต์อยู่จริง

7. ระบบการทำงานของโทรศัพท์ภายในลิฟต์

 • โทรศัพท์เป็นการติดต่อสื่อสารทางเดียวระหว่างผู้โดยสารกับคนข้างนอกหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
  ซึ่งทำการตรวจเช็คการทำงานของโทรศัพท์ทุกวัน

8. การทดลองโทรศัพท์

8.1 จากผู้โดยสารในลิฟต์ ถึงผู้รับผิดชอบ หรือผู้ดูแลลิฟต์

 • กดปุ่ม CALL บนแผงควบคุมภายในห้องโดยสารลิฟต์ เสียงออดจะมาดังที่ห้องผู้รับผิดชอบ/ผู้ดูแลลิฟต์ (หน้าชั้น 1 และห้องเครื่อง)เมื่อผู้ตรวจตรายกหูก็จะสามารถพูดติดต่อกันได้ใน กรณีลิฟต์เป็น
  กลุ่มต้องแน่ใจว่าลิฟต์ตัวใดมีสัญญาณเรียกมา

8.2 จากห้องผู้รับผิดชอบหรือผู้ดูแลลิฟต์ถึงผู้โดยสารในลิฟต์

 • เพียงยกหูโทรศัพท์ก็สามารถพูดไปยังผู้โดยสารในตู้ลิฟต์ได้เลยกรณีลิฟต์เป็นกรุ๊ฟต้องเลือกลิฟต์
  หมายเลขใด
 • ก่อนโดยกดหมายเลขลิฟต์ที่โทรศัพท์
 • วางหูโทรศัพท์ในตำแหน่งที่วางโทรศัพท์ แบตเตอรี่โทรศัพท์จะถูกใช้นอกเสียวางจากว่างโทรศัพท์ในตำแหน่งเดิม
 • เมื่อแบตเตอรี่หมดให้วางหูไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง แบตเตอรี่จะถูกชาร์ทไฟให้ใช้งานได้อีก

เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียริ่ง รับซ่อมลิฟต์ ดูแลลิฟต์และบันไดเลื่อน
โทรสายด่วน (02) 7322795 ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์